ATSCADA - PHẦN MỀM SCADA

1,024 Tags Runtime License

15.594.000 

ATSCADA - PHẦN MỀM SCADA

16,384 Tags Runtime License

44.540.000 

ATSCADA - PHẦN MỀM SCADA

2,048 Tags Runtime License

20.273.000 

ATSCADA - PHẦN MỀM SCADA

32,768 Tags Runtime License

57.900.000 

ATSCADA - PHẦN MỀM SCADA

4,096 Tags Runtime License

26.354.000 

ATSCADA - PHẦN MỀM SCADA

512 Tags Runtime License

11.996.000 

ATSCADA - PHẦN MỀM SCADA

8,192 Tags Runtime License

34.260.000 

GIẢI PHÁP XẾP HÀNG

BÀN PHÍM GỌI SỐ THỨ TỰ

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ