Chat Facebook

Tag Archives: hệ thống quan trăc môi trường

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

Quan trắc môi trường xung quanh (monitor the surrounding environment) là đánh giá chất lượng môi trường của tòa nhà, khu dân cư, xưởng sản xuất,… trong quá trình sử dụng. Quan trắc môi trường là công cụ để kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin, số liệu,… Để đánh giá diễn biến chất […]