Chat Facebook

Tag Archives: máy tính nhúng là gì

MÁY TÍNH NHÚNG LÀ GÌ? ỨNG DỤNG TRONG ROBOT CÔNG NGHIỆP

Máy tính nhúng là gì? Là máy tính được xây dựng có mục đích, được thiết kế cho một nhiệm vụ cụ thể, do phần mềm điều khiển. Máy tính nhúng cũng đang đóng một vai trò quan trọng trong Internet of Things. Cho phép kết nối giữa máy móc, con người, địa điểm, đám mây,… […]