Chat Facebook

Tag Archives: vai trò của quan trắc môi trường

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG – KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ

Quan trắc môi trường (Environmental Monitoring) là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện đối với các công ty, doanh nghiệp,…nằm trong danh sách phải thực hiện quan trắc theo đúng quy định của pháp luật. Như chúng ta đã biết, những vấn đề liên quan tới môi trường luôn là một trong những vấn […]