Category Archives: HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU

PHẦN MỀM HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI

Phần mềm hệ thống xử lí nước thải

Phần mềm hệ thống xử lí nước thải được tích hợp trong các hệ thống quan trắc nước thải. Chúng có vai trò hỗ trợ khâu giám sát và quản lí dữ liệu từ xa theo giao thức truyền thông FTP. Các thông tin đo đạt được gửi trực tiếp đến Sở TNMT rất tiện […]