BỘ GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM RS-WS-N01-6 LCD, RS485

2.160.000