HỆ THỐNG ANDON – CẢNH BÁO SỰ CỐ SẢN XUẤT

Hệ thống andon được áp dụng tại các công ty sản xuất may mặc, giày da và nhiều dây chuyền sản xuất khác