BỘ THU THẬP DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM KHÔNG HIỂN THỊ CÔNG NGHIỆP AT-THMS2.0

Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ không hiển thị công nghiệp AT-THMS 2.0 phù hợp các ứng dụng công nghiệp.