BỘ THU THẬP DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ CÔNG NGHIỆP AT-TMS2.0

Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ công nghiệp AT-TMS 2.0 phù hợp các ứng dụng công nghiệp.