Chat Facebook

HỆ THỐNG ANDON – CẢNH BÁO SỰ CỐ SẢN XUẤT

Hệ thống andon giúp giám sát sản xuất, theo dõi, khắc phục kịp thời

(MÃ: AT-ANDON)